REGULAMIN IMPREZY NA ORIENTACJĘ FUN RUN

z dnia 31/08/2022 r. 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Uczestnik – osoba biorąca udział w imprezie na orientację FUN RUN,

 2. Organizator - Bractwo Przygody ALMANAK Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,

 3. Zawody – impreza na orientację FUN RUN,

 4. Punkty kontrolne – lampiony oznaczone unikalnymi kodami,

 5. Trasa – droga łącząca punkty kontrolne,

 6. Komunikat startowy – dokument zawierający długości tras i opisy punktów kontrolnych,

 7. Świadczenia – materiały niezbędne do uczestnictwa w zawodach, przekazywane uczestnikowi przez organizatora,

 8. Witryna internetowa – strona internetowa imprezy na orientację FUN RUN dostępna pod adresem www.funrun.pl,

 9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

 10. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.),

 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie na orientację FUN RUN,

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady uczestnictwa w zawodach,

 • zasady dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem witryny internetowej zawodów,

 • zasady składania opłat startowych, politykę prywatności zawodów.

III. FORMA ORAZ OPIS ZAWODÓW

 1. Rodzaj i forma zawodów - impreza oparta na zasadach biegu na orientację. Uczestnictwo jest w pełni samodzielne – przebiega bez biura zawodów oraz kadry obsługującej zawodników,

 2. Świadczenia – kolorowa mapa, karta startowa,

 3. Mapa – kolorowa mapa w skali od 1:4000 do 1:10000, przeznaczona do biegów na orientację. Aktualność 2015-2022 r. Przygotowywana na potrzeby FUN RUN i Gier Parkowych na Orientację.

 4. Trasy:

  1. Długości tras – dystans mierzony w linii prostej łączącej wszystkie punkty kontrolne danej trasy,

  2. Rodzaje tras:

   • Nowicjusz – o długości ok. 2-3 km. Na ogół wzdłuż dostępnych ścieżek i dróg, budowana tak aby była przejezdna dla wózków dziecięcych,

   • Praktyk – przydatne umiejętności nawigacyjne. Długość około 3-5 km.

   • Expert – wymagane umiejętności nawigacyjne. Najwięcej punktów kontrolnych, długość około 3-6 km.

 5. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych – na wszystkich trasach jest obowiązkowa, chyba że zaznaczono inaczej w komunikacie startowym.

IV. SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ

Zawodnik zgłasza swoje uczestnictwo za pomocą formularza na stronie www.funrun.pl. Następnie na adres e-mail uczestnika zostaje wysłana instrukcja składania opłaty startowej (aktualny cennik dostępny jest pod adresem www.funrun.pl/cennik). Przekazana darowizna nie podlega zwrotowi, również w przypadku rezygnacji z udziału. Po potwierdzeniu uiszczenia opłaty, świadczenia zawodnika zostaną przesłane drogą mailową. Weryfikacja może trwać kilka dni.
Wszelkie płatności realizowane są przez wpłaty na konto:​

73 1140 2004 0000 3502 0435 4718

mBank

Tytuł przelewu: Darowizna na działalność statutową BP Almanak - FUN RUN od [imię i nazwisko].

Prosimy nie podawać żadnych innych danych w tytule przelewu.

albo

Przelew BLIK na numer telefonu: 502 765 536

 

Tytuł przelewu: Darowizna na działalność statutową BP Almanak - FUN RUN od [imię i nazwisko].

Prosimy nie podawać żadnych innych danych w tytule przelewu.

 

W przypadku edycji dofinansowanych przez Rady Dzielnicy, organizator może prosić o potwierdzenie adresu zamieszkania poprzez:

- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy, 
- decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym).
- rachunek za prąd, gaz, inne z wpisanym nazwiskiem i adresem z dzielnicy.

Zawodników obowiązuje zakaz rozpowszechniania otrzymanych świadczeń tj. mapy oraz karty startowej.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe:
  uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Bractwo Przygody Almanak imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Bractwa Przygody Almanak zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. Wizerunek:
  uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych przez Organizatora, Patronów i Sponsorów w materiałach promujących FUN RUN i wydarzenia im towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

 3. Prawa autorskie:
  uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową, która to zgoda obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym m.in.:

 • utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

 • zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,

 • wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

 • publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie),

 • wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy,

 • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,

 • nadawania za pośrednictwem satelity,

 • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania).

4. Korespondencja:
    uczestnik może zgodzić się na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępnia w tym celu swój adres        e-mail zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uczestnik w każdej chwili może wycofać tę zgodę.